Økonomisk evaluering

Økonomisk evaluering gjennomføres for å gi beslutningstakerne underlag for om man skal innføre et nytt tiltak i helsetjenesten. Tiltak kan være nye måter å organisere pasientbehandlingen, forebygging, teknologiske nyvinninger eller nye medikamenter. Det er tre hovedformer for økonomisk evaluering. Kostnadsminimering, kostnad-effekt analyse og kostnad-nytte analyse.

Faktaboks

Også kjent som
eng. cost-effectiveness analysis

I en kostnadsminimering vurderes alternative tiltak hvor effekten antas å være lik, og det beregnes hvilket tiltak som har lavest kostnad. I praksis vil imidlertid ulike tiltak også ha ulik effekt, og man vil derfor generelt ha behov for å sammenlikne både kostnader og effekt. Kostnadsminimering benyttes allikevel av og til i situasjoner hvor man ikke får kvantifisert effekten, men er sikre på at den i det tiltaket som vurderes er minst like god som i det beste alternativet.

Kostnad-effekt analyse er den mest benyttede formen for økonomisk evaluering av tiltak innen helsetjenesten. Kostnaden ved et helsetiltak måles i en monetær enhet (f.eks. norske kroner) og effekten måles i en ikke-monetær enhet (f.eks. økte leveår, redusert blodtrykk, antall forebygde benbrudd). I en kostnad-effekt analyse foretas ingen direkte verdisetting av resultatet som oppnås, men det gjøres en beregning av (mer)kostnadene ved å oppnå f.eks. ett ytterligere leveår. Det aktuelle tiltaket vurderes alltid mot det det beste alternativet (vanligvis dagens praksis). I analysen beregnes forskjellen i kostnader og forskjellen i effekt mellom de to alternativene. Forholdet mellom disse uttrykkes i en kostnad-effekt brøk.

Dersom samme enhet brukes som effektmål for ulike tiltak, kan en kostnad-effekt analysen benyttes som et underlag for beslutninger om prioriteringer mellom de forskjellige tiltakene. Ofte blir effekten av helsetiltak målt i såkalte kvalitetsjusterte leveår (quality adjusted life years, QALYs), som baserer seg på produktet av antall økte leveår og livskvaliteten i disse årene. I engelskspråklig litteratur benevnes dette som cost-utility analysis. I norsk terminologi vil kostnad-effekt analyse dekke begge de engelske begrepene cost-effect og cost-utility analysis. Se også k

Kostnad-nytte-analyse, også kalt nytte-kostnadsanalyse, er en form for økonomisk evaluering som utføres for at man skal bestemme om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I en kostnad-nytte analyse vil både kostnader og nytte av et tiltak måles i penger. En kostnad-nytte-analyse forutsetter dermed i tillegg til en oversikt over kostnadene ved et tiltak i helsetjenesten også en eksplisitt verdsetting av den helsegevinsten som oppnås. Kostnaden ved tiltaket gir et uttrykk for samfunnets verdsetting av de ressurser tiltaket legger beslag på. Nytten representerer, på samme måte samfunnets verdsetting av den helsegevinsten tiltaket resulterer i. Mens vår individuelle betalingsvillighet for et gode normalt vil reflektere vår verdsetting, er det større utfordringer å bestemme samfunnets samlede verdsetting av f.eks. et helsetiltak. I praksis benyttes derfor kostnad-nytte analyser i mindre grad i vurderinger av tiltak innen helsetjenesten.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg