Politiet er et offentlig forvaltningsorgan som skal ivareta samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet, påse at lover og andre reguleringer overholdes og etterforske og påtale rettskrenkelser. Hele artikkelen