Store norske leksikon

Temaside

#Naturfag

Molekylmodell

zhu difeng/Shutterstock. Gjengitt med tillatelse

Her er en samling artikler vi har arbeidet spesielt med å tilpasse til bruk i naturfagundervisning. Den første delen av artikkelen skal være tilgjengelig for elever i ungdomsskole og videregående skole. Lengre ned i artiklene kommer ofte tyngre stoff.

økologi

Økologi er vitenskapen om organismers forhold til miljøet. Alle organismer lever i miljøer hvor de påvirkes av levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer. Abiotiske faktorer kan for ek...

Standard blaveis 125026

systematikk i biologi

Systematikk i biologi er studiet av jordas biologiske mangfold og metodene som brukes for å sortere samtlige livsformer i et hierarkisk system.Målet med systematikk i biologien er å systematisere k...

Standard 24926629185 d1da48ac7e o

utviklingslæren

Utviklingslæren er læren om hvordan livet på jorda har utviklet seg, og om mekanismene som driver denne utviklingen. Ifølge utviklingslæren har alt liv på jorda et felles opphav. Alt liv på jorda h...