ITP er en forkortelse for immunologisk trombocytopenisk purpura.