Benmargstransplantasjon er det samme som stamcelletransplantasjon.