Munn-mot-munn-metoden er ein innblåsingsmetode som kan brukast i alle tilfelle der kunstig pustehjelp er naudsynt, sjå fyrstehjelp .