Smog, betegnelse som oftest brukes om den brungule tåken som kan ligge over storbyer. Smog består av en blanding av forskjellige luftforurensninger: ozon, nitrogenoksider, svevestøv og flyktige organiske forbindelser. Smog dannes ved at nitrogendioksid fra bilavgasser absorberer sollys og blir nedbrutt til nitrogenmonoksid og reaktive oksygenatomer. Disse oksygenatomene reagerer med andre komponenter fra biler og industri, som f.eks. hydrokarboner, og med atmosfærens normale oksygen i en serie reaksjoner som produserer slimhinneirriterende substanser, f.eks. peroksyacetylnitrat (PAN). Se også forurensning.