Sniffing, innånding av forskjellige organiske løsemidler i høy konsentrasjon med det formål å få en rus- og lystopplevelse. Slik rus er ledsaget av vanlige rusvirkninger (endret stemningsleie, konsentrasjonssvekkelse, kritikkløshet) og innebærer bl.a. økt ulykkesrisiko. Overdosedødsfall er rapportert. Gjentatt bruk av organiske løsemidler ved sniffing kan føre til utvikling av avhengighet (se rusmiddelavhengighet). Ved lang tids gjentatt eksponering kan særlig nervesystemet, lever, nyre og benmarg bli skadet.