Språkpsykologi, psykologisk vitenskap som beskjeftiger seg med fenomener på det lingvistiske (språkvitenskapelige) område. Begreper fra psykologien danner utgangspunktet. Man skiller mellom språkpsykologi og den psykologiske lingvistikk eller språkvitenskap, som har lingvistikken som utgangspunkt. Språkpsykologien utforsker bl.a. forholdet mellom tale og tenkning, taleforstyrrelser, språkforstyrrelser og språket som uttrykksform.