Stamming, defekt i taleevnen som består i uvilkårlige gjentagelser av fragmenter av ord, ofte første stavelse i ordet. Stamming opptrer vanligvis under innlæringen av taleferdighetene. Fenomenet opptrer med en hyppighet på 1–2 % (omtrent likt hos alle folkeslag), og er langt hyppigere hos gutter enn hos jenter. Det opptrer hyppigst familiært, og bedres vanligvis med årene, ofte fra puberteten uten noen spesiell behandling. Nyere forskning viser atypisk språkprosessering i hjernen hos personer som stammer. Vanskelige tilfeller har ofte nytte av logopedisk behandling. Stammingen kan aksentueres av sjenanse eller stress. Stamming kan også opptre etter hjerneskader. Slik påført stamming, i motsetning til utviklingsmessig stamming, er ofte mindre tilgjengelig for effektiv behandling. Logoped bør oppsøkes for undersøkelse av mer uttalte tilfeller av stamming.