Lov om tannhelsetjenesten ble vedtatt i 1983. Loven sier om tannhelsetjenestens formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Loven sikrer et gratis tannhelsetilbud til befolkningen fra 0–18 år (unntatt tannregulering). Følgende grupper er også prioritert: Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon, grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret (egenandel på 25 % av takstene) og andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Tannhelseloven er den eneste helseloven hvor forebyggende tiltak prioriteres foran behandling.