Cytosol er cytoplasma utenom organellene i cellen.