Fylogenese, artsutvikling. Individutvikling kalles ontogenese.