Hemosiderose, økt jernavleiring i vev. Den hyppigste årsaken er mange blodoverføringer. Hemosiderose kan gi skade på lever, hjerte og endokrine organer, men antas å medføre mindre skade på vev enn den jernavleiringen som sees ved hemokromatose.