Hemokromatose er en tilstand med unormalt mye jern i kroppen. Den vanligste formen for hemokromatose er arvelig.

Faktaboks

Uttale
hemokromatˈose
Etymologi
av gresk haima, ‘blod’, og khroma, ‘farge’

Jernopphopning er en langsom prosess som etter hvert kan gi symptomer som kronisk tretthet og leddsmerter. Tilstanden diagnostiseres oftest i 40–50-årene. Hemokromatose behandles effektivt med årelating, det vil si jevnlig tapping av blod. Dette reduserer gradvis jerninnholdet i kroppen til normalt nivå.

Ved store jernlagre over lang tid kan det komme skader på leveren, hjertet og hormonproduserende kjertler, men dette er i dag sjelden. For de aller fleste er hemokromatose en ufarlig tilstand.

Måling og vurdering av jerninnholdet i kroppen

Jerninnholdet i kroppen måles med en blodprøve som kan analyseres med to metoder. Det enkleste og vanligste er å måle ferritin i blodserum. Forhøyede verdier av ferritin samsvarer godt med de totale lagrene av jern i kroppen. En ulempe med denne målingen er at ferritin også er et såkalt akuttfaseprotein. Det innebærer at mengden ferritin øker ved en rekke akutte situasjoner i kroppen, for eksempel betennelser, hjerteinfarkt, kreft og metabolsk syndrom. Hvis man har en av disse eller lignende tilstander, vil blodprøven gi falskt høye svar. Høye verdier sees også ved leverskader, akutt leverbetennelse og alkoholskader. Disse forholdene må tas med i vurderingen av ferritinverdiene.

Normalt er konsentrasjonen av ferritin i serum rundt 30–300 mikrogram per liter. Ved hemokromatose kan verdien øke til mange tusen mikrogram per liter.

Den andre blodprøveanalysen som brukes er transferrinmetning. Denne analysen viser hvor høy andel av transferrin i blodet som er mettet med jern. Transferrin er blodets transportprotein for jern. Transferrinmetning over 50 prosent for kvinner og 60 prosent for menn regnes som et sikkert tegn på for mye jern i kroppen.

Andre undersøkelser for jerninnholdet i kroppen er mikroskopering av vevsprøve (biopsi) fra lever og billedfremstilling med MR. Disse undersøkelsene brukes i spesielle tilfelle når det kan være tvil om diagnosen.

Årsaker

Arvelig hemokromatose

Omtrent 80 prosent av tilfellene med hemokromatose i Norge skyldes en arvelig mutasjon. Mer presist dreier det seg om en punktmutasjon i HFE-genet på kromosom 6. Denne mutasjonen fører til at det produseres for lite av hepcidin. Enkelt forklart fungerer hepcidin som en brems for opptaket av jern. Ved mutasjon i HFE-genet mangler bremsen. Det gjør at kroppen vil ta opp jern fra tarmen, selv om kroppen har mer enn nok.

Den arvelige formen av hemokromatose kalles primær hemokromaotose. Mutasjonen må arves fra begge foreldre for å få jernopphopning (homozygot arv). De som arver mutasjonen fra bare den ene av foreldrene (heterozygot arv), får ikke økt mengde jern i kroppen, men kan føre arveanlegget videre. Av de som er homozygote, får 20–40 prosent jernopphopning av betydning. Det betyr at penetransen av mutasjonens er begrenset.

Det finnes også andre mutasjoner som gir jernopphopning, men disse er mye sjeldnere.

Blodtransfusjoner

Den nest vanligste årsaken til hemokromatose i Norge er hyppige blodtransfusjoner. Dette gjelder pasienter med alvorlig anemi som ikke kan behandles på annen måte enn med regelmessige blodtransfusjoner. I Norge dreier det seg oftest om pasienter med kroniske blodkreftsykdommer som myelodysplastisk syndrom eller medfødte anemier.

Andre årsaker

På verdensbasis er de medfødte anemiene thalassemi og sigdcelleanemi dominerende årsaker til jernopphopning med komplikasjoner. Transfusjonsbetinget hemokromatose kalles gjerne sekundær hemokromatose.

Leversykdommer og alkoholmisbruk kan også gi tilstander som ligner på hemokromatose.

Forekomst

I Midt-Norge har 0,7 prosent av befolkningen den aktuelle mutasjonen i dobbel dose (homozygot). Forekomsten er litt lavere i de andre delene av Norge. Av de områdene som har blitt undersøkt, er forekomsten høyest i Nord-Europa og aller høyest i Midt-Norge og Irland.

Symptomer

Tidlige stadier av hemokromatose gir ingen symptomer og har liten risiko for organskader. De vanligste symptomene er uspesifikke, som for eksempel generell tretthet og leddsmerter. Tilstanden oppdages i dag nesten alltid før det har oppstått alvorlige organskader.

Skadene oppstår når store mengder jern slår seg ned og virker over lang tid i lever, hjertemuskel eller hormonkjertler. Dette kan føre til levercirrhose/leversvikt, hjertesvikt og bortfall av hormoner som insulin (diabetes), tyroksin (hypotyreose) og kjønnshormoner.

Jern og fargestoffet melanin kan hope seg opp i huden og gi økt pigmentering i hud. Dette ga sykdommen tidligere navnet 'bronsediabetes'. Denne forandringen sees ikke i dag da tilstanden fanges opp mye tidligere.

Diagnostikk

Sykdommen kan oppdages ved at blodprøver som tas av pasienter med slapphet eller leddsmerter viser høye ferritinverdier. Pasienter kan også bli anbefalt å undersøke seg hvis en i familien har fått påvist den arvelige varianten.

Standard utredning er blodprøveundersøkelser av ferritin og/eller transferrinmetning i tillegg til genotyping med tanke på mutasjonsstatus for C282Y. Hvis personen har mutasjonen i dobbel dose (homozygot) og samtidig har forhøyede verdier av ferritin, er det høyst sannsynlig at vedkommende har hemokromatose. Ferritinkonsentrasjonen forteller hvor langt hemokromatosen er utviklet.

Det er vanlig å bruke en ferritinverdi på 800 mikrogram per liter som grense for når behandling iverksettes. Ved mistanke om hemokromatose, men verdiene er under 800 mikrogram per liter, anbefales årlige kontroller.

Behandling

Behandlingen er årelating, det vil si regelmessig tapping av 500 milliliter blod. Det tilsvarer cirka 250 milligram jern. I starten skjer dette en gang i uken og fortsetter til jernlagrene i kroppen har blitt normale, det vil si når ferritinverdien har falt til 50–100 mikrogram per liter. Etter dette tappes blodet hver tredje måned for å motvirke ny økning av jernlagrene. De røde blodcellene som tappes en gang i uken erstattes raskt i kroppen og pasientene tåler som regel behandlingen godt.

Behandlingen gjør at kroppen må lage nye røde blodceller. Til dette henter den jern fra kroppens overskudd. Det kan ta flere år å få jernlagrene ned til normalverdien hvis lagrene er store.

Det gjøres anslagsvis 10 000 tappinger for hemokromatose per år i Norge. Blodet som tappes er helt normalt. Etter at ferritinverdien har blitt normal, kan personer med hemokromatose bli blodgivere. Dette vil være tilstrekkelig til å holde jernlagrene på et normalt nivå.

Når det gjelder de som får jernopphopning på grunn av behov for regelmessig blodoverføring, er situasjonen vanskeligere fordi de naturligvis ikke kan fjerne jern ved å tappe blod. De kan imidlertid gis såkalt jern-kelaterende behandling som gjør at jern skilles ut i urinen. Dette bremser jernopphopningen selvom behandlingen ikke er like effektiv som årelating. Thalassemia major hvor blodoverføringer starter i tidlig barnealder er en alvorlig sykdom som i noen områder har gjennomsnittlig levealder på bare litt over 30 år. Hemokromatose med alvorlig organskade er en viktig dødsårsak ved denne sykdommen.

Prognose

Hemokromatose var tidligere en alvorlig sykdom fordi den ble oppdaget sent. I dag er prognosen svært god. Det kommer sjelden organskade ved ferritinverdier under 1000 mikrogram per liter, og når jernlagerene er redusert til normalt, er det ingen fare for skader.

Historikk

Den franske legen Armand Trousseau (1801–1867) beskrev i 1865 en pasient med diabetes, skrumplever med brunpigmentering og bronsefarget hud. Dette regnes som den første beskrivelsen av sykdommen. Den karakteristiske fargen førte til tilstanden senere ble kalt bronsediabetes. Forskere på 1800-tallet utviklet metoder for å påvise jern i vevsprøver og den tyske patologen Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833–1910) viste i 1889 at pigmenteringen i lever skyldtes jern.

Von Recklinghausen antok at blod var årsaken til den spesielle fargen i lever og han ga sykdommen navnet hemokromatose. Navnet er beholdt, selv om det gir et feilaktig inntrykk etter dagens kunnskap.

Måling av jernverdier

Det var lenge stille om sykdommen inntil 1935 da britiske legen Joseph Sheldon (1893–1972) publiserte en studie av 311 pasienter fra England med hemokromatose. Pasientene levde i gjennomsnitt bare 18 måneder etter at de fikk diagnosen. Sheldon konkluderte med at årsaken antageligvis var en arvelig stoffskiftesykdom og en nøkkel til å forstå hvordan celler prosesserer metaller. På 1950-tallet kom det tester for å måle mengden fritt jern i blodserum og transferrin, mens det først på 1970-tallet kom kunnskap og test for ferritin. Dette åpnet for en enkel måte for vurdering av jern og jerndepoter. Disse testene er fremdeles viktige i utredningen.

Genetikk

På 1970-tallet kom det studier som viste at sykdommen forekom hos personer som hadde vevstypen HLA-A3. Denne vevstypen er bestemt av gener på kromosom 6. Forskerne konkluderte derfor med at tilstanden er arvelig og nært knyttet til vevstypen. I 1996 ble det påvist at homozygot punktmutasjon C282Y på HFE-genet på kromsom 6 var årsaken til 85 prosent av tilfellene av hemokromatose. Det ble også vist at en blandet heterozygotisme, det vil si C282Y på det ene kromosomet og mutasjon H63D på det andre kromosomet, ga 4–5 prosent økning i risiko for hemokromatose. Heterozygot mutasjon C282Y ga ingen økt risiko. Som følge av disse oppdagelsen har genotyping blitt en del av standardutredningen. Oppdagelsen gjorde også at det ble slutt med leverbiopsi for å bekrefte diagnosen. Dette gjøres i dag bare i spesielle tilfeller.

Cellulære mekanismer

De cellulære mekanismene for opptak av jern ble bedre kjent da hepcidin ble beskrevet i 2001. Hepcidin binder seg til og inaktiverer ferroportin som er viktig for transporten av jern inn i cellene. Arvelig hemokromatose er en hepcidin-mangelsykdom som gjør at vi ikke får noen nedregulering av jernopptaket.

Årelating ble tatt i bruk som behandling først på begynnelsen av 1950-årene. Dette er en svært gammel og populær behandlingsmetode som har blitt brukt feilaktig ved mange forskjellige tilstander gjennom historien.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg