Malignt schwannom, det samme som nevrofibrosarkom.