Defense mechanism test, psykologisk test for å måle forsvarsmekanismer. Testen innebærer at personen i løpet av millisekunder får se et bilde i et takistoskop. Personen skal så tegne og beskrive bildet. Bildet er vanskelig å se ordentlig på grunn av den korte eksponeringstiden. Ved å registrere hvordan personen beskriver det han så, kan en danne seg en oppfatning av hvilke psykologiske mekanismer personen anvender. Testen har fått en viss utbredelse ved uttak av personer til yrker hvor rask registrering og reaksjon ved farefulle situasjoner, er viktig (f.eks. flygere). Grunnen er at det er en sammenheng mellom hvordan en person besvarer denne testen, og faktisk atferd og reaksjoner i farefulle situasjoner.