Hyperpolarisering, forsterkning av en celles membranpotensial. Det motstatte av depolarisering. Oppstår når positive ioner strømmer ut av cellen, eller negative ioner strømmer inn i cellen, hvilket forsterker den opprinnelige polariseringen, membranpotensialet, der innsiden av cellen er mer negativ enn utsiden.