Kriminalpsykiatri er en eldre betegnelse for læren om personlighetsmessige og sosiale disposisjoner for vedvarende kriminell atferd, samt læren om psykiatrisk bedømmelse og behandling av psykisk abnorme lovovertredere. Studier viser at det eksisterer en forbindelse mellom sosialt avvikende atferd hos barn (særlig gutter) og kriminalitet i voksen alder; man ser altså et kriminalitetsbefordrende personlighetssyndrom. De som har dette syndromet, står for en stor del av alle kriminelle handlinger fordi de stadig får tilbakefall. De utgjør likevel en liten del av samtlige dømte, fordi mange også bare er kriminelle i en kort periode av sitt liv. Se også rettspsykiatri.