Nevroanatomi er det samme som nervesystemets oppbygning ( anatomi).