nervesystemet

Nervesystemet. Til tross for at nervecellene har mange forskjellige former, består de alle av de samme grunnleggende komponentene. Essensielt er selve cellelegemet (perikaryon) med kjernen (nucleus) og diverse organeller som har betydning for cellens enkelte funksjoner, og lange utløpere som leder og overfører nerveimpulsene.

Av /KF-arkiv ※.

Nervesystemet.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Nervesystemet deles vanligvis i det sentrale og det perifere nervesystemet. Her ses ryggmargen (sentrale nervesystem) og en rekke nerver som går ut i kroppen (perifere nervesystem).

Nervesystemet er en fellesbetegnelse på alt nervevev i kroppen. Nervesystemet har til oppgave å styre organismens totale atferd gjennom sin kontroll over muskler og kjertler (effektororganene), samt å motta og lede impulser fra omgivelsene.

Nervesystemet deles anatomisk inn i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, og funksjonelt deles det inn i det somatiske og det autonome nervesystemet.

Inndeling

Tradisjonelt deles nervesystemet inn i sentralnervesystemet, som omfatter hjernen og ryggmargen, og det perifere nervesystemet, som består av de perifere ryggmargs- og hjernenervene og tilknyttede ganglier, samt nerveceller i tarmsystemet. Sistnevnte kalles det enteriske nervesystem. De perifere nervene og gangliene danner signalveiene fra sentralnervesystemet til de ulike andre organene i kroppen og tilbake.

Funksjonelt deles nervesystemet ofte i det somatiske nervesystem hvis oppgaver er å kontrollere aktiviteten i skjelettmuskulaturen, og det autonome nervesystem som styrer aktivitetene i de indre organer. Det er viktig å være klar over at det finnes mange «koblinger» mellom systemene slik at nervesystemet totalt sett opererer som en integrert enhet.

Nerveceller og gliaceller

Nervesystemet. Hos noen nerver er aksonet kledd med et hylster av lagvise og konsentriske celler som inneholder myelin, et materiale som overveiende består av lipider. Det isolerer og beskytter nervefiberen. Dette hylsteret, som kalles myelinskjede, er dannet av såkalte oligodendroglia, som er en gliacelleform.

Av /KF-arkiv ※.

Nervesystemet er bygget opp av to ulike hovedtyper av celler: nerveceller og gliaceller (neuroglia). Nervecellene er mest direkte opphavet til signalfunksjonene, mens gliacellene deltar som nødvendige, men mer passive medspillere, og de beskrives ofte som nervesystemets støtteceller. Nyere forskning har imidlertid vist at gliacellene, som er cirka ti ganger mer tallrike enn nervecellene, også har visse kjemiske signalfunksjoner, men mangler evnen til å danne nerveimpulser.

Nervecellene er morfologisk karakterisert ved at de fleste har lange nerveutløpere fra sine cellelegemer. Forgreningsmønsteret av utløperne varierer mye mellom ulike nerveceller. Celler som har samme funksjon, har gjennomgående samme forgreningsmønster.

Nerveutløperne er av to slag: dendritter og aksoner. Ved hjelp av disse etableres nervesystemet som et meget intrikat nettverk av sammenkoblede celler. Dendrittene er hovedsakelig mottakerapparat for innkommende signaler fra andre nerveceller, mens aksonene og deres forgreninger har til oppgave å formidle signalet videre til neste celle i nettverket. Nervecellene selv blir dermed viktige knutepunkt for bearbeiding og videre distribusjon av signalene.

Nerveimpulser

En viktig signalmekanisme i denne sammenheng er nerveimpulsen. Den har viktige funksjonelle konsekvenser for signalformidlingen i nervesystemet: Signalene kan formidles raskt i de tilfellene der dette er viktig. Mer tallrike og langsommere ledende tynne aksoner muliggjør signalformidling av mindre presserende opplysninger over mange kanaler samtidig. Derved kan flere opplysninger formidles på bekostning av langsommere overføring. Nerveimpulsene er kortvarige slik at nye signaler kan sendes med korte intervaller. Derved blir frekvenskoding (hyppigheten av signal i en bestemt fiber) en viktig faktor i formidlingen av opplysningene.

Hver enkelt impuls har samme styrke uavhengig av den distansen som den ledes over, og signalene forplantes helt ut i alle endegrenene av aksonene. Dermed reduseres sjansen for å miste opplysninger på grunn av avstanden til mottakeren. Intuitivt kan man ane betydningen av disse egenskapene i forbindelse med det kompliserte settet av instruksjoner som er betingelsen for hensiktsmessig atferd hos mennesker og de fleste dyrearter.

Synapser

Nervesystemet. Til venstre: Synaptiske forbindelser mellom nerveceller (skjematisk). — Til høyre. Skjematisk fremstilling av utviklingen av nervesystemet i løpet av 3.–4. embryonaluke, sett ovenfra og i tverrsnitt.

Av /KF-arkiv ※.

Aksonene deler seg oftest opp i mange grener. Hver gren ender opp i små knopper (terminaler, boutoner) som ligger i intim kontakt med andre målceller, vanligvis med deres dendrittutløpere. Slike spesialiserte kontaktområder kalles synapser, og deres oppgave er å formidle signaloverføringen mellom nervecellene.

De terminale aksongrenene inneholder lagre av bestemte substanser (transmittersubstanser) og kalles den presynaptiske delen av synapsen. Når en nerveimpuls når frem til terminalen, frigjøres transmittersubstansen i den smale spalten ved kontaktstedet. Den får derved anledning til å binde seg til spesielle reseptorer i overflatemembranen på mottakercellen (den postsynaptiske cellen). Når transmittersubstansen binder seg til reseptorene, åpnes ionekanaler i den postsynaptiske membranen. Ionestrømmen over membranen fører til forandring av membranpotensialet, og signalet er formidlet til den postsynaptiske cellen. Disse synaptiske prosessene forløper raskt, og det hele er oftest gjennomført i løpet av brøkdeler av et sekund.

Aktiverende og hemmende effekter

Det er to hovedtyper av synaptiske effekter, aktiverende (eksitatoriske) og hemmende (inhibitoriske). Den første typen bidrar til å aktivere den postsynaptiske cellen fordi transmitter-/reseptorbindingen fører til en innadrettet (depolariserende) Na+-strøm i den postsynaptiske cellen. Hvis effekten er tilstrekkelig sterk, vil det utløse en impuls i mottakercellen (en eksitatorisk synaptisk effekt).

Den andre hovedtypen av postsynaptiske effekter fører til en økning av membranpotensialet i den postsynaptiske cellen (hyperpolarisering). Derved reduseres sannsynligheten for aktivering av den postsynaptiske cellen (hemmende, inhibitorisk effekt). Slike inhibitoriske effekter kommer oftest i stand ved at transmittersubstansen som frigjøres ved slike synapser, binder seg til reseptorer med ionekanaler som gir opphav til en strøm av Cl--ioner inn i den postsynaptiske cellen eller en strøm av K+-ioner ut av cellen.

Transmittersubstanser

En rekke ulike stoffer benyttes som transmittersubstanser i nervesystemet. Hver type nervecelle benytter samme transmittersubstanser, og i mange tilfeller vil flere transmittersubstanser benyttes av samme nervecelle.

Noen av de aktuelle transmittersubstansene har vanligvis eksitatoriske synaptiske effekter, andre har vanligvis inhibitoriske effekter. Noen kan ha den ene typen av effekt på noen målceller og den motsatte effekten på andre. Den utslagsgivende faktor er hvilken type ionekanal eller G-proteinmediert effekt de postsynaptiske reseptorene er koblet til.

Kjennskapet til de ulike transmittersubstansene og deres reseptorer har stor praktisk interesse. Innsikt i disse stoffenes kjemiske egenskaper har gjort det mulig å fremstille medikamenter som øker eller hemmer synaptiske effekter i begrensede deler av nervesystemet.

Utvikling

Anlegget til nervesystemet er etablert allerede på et meget tidlig trinn i fosterutviklingen. Under utviklingen dannes anleggene for det modne nervesystemet ved et komplisert samspill av celledeling (proliferasjon), cellevandringer (migrasjon), celledød, utvekst av processer og dannelse av nervebaner. Ved fødselen har de aller fleste potensielle nerveceller gjennomgått sin siste celledeling. De fleste større nervebaner og deres makrokoblinger til sine målceller er etablert. Disse prosessene under fosterutviklingen er i hovedsak styrt av et arvemessig bestemt utviklingsprogram, utgått fra det ektodermale kimblad.

Erfaringsbaserte forandringer i nervesystemet

Etter fødselen opplever barnet i tillegg påvirkninger fra og interaksjon med sine omgivelser. Disse påvirkningene spiller en utslagsgivende rolle for den videre utviklingen av nervesystemet. Lignende effekter er mest dramatisk påvist hos barn som har defekt syn på grunn av linsefordunklinger i øynene. Hvis linsedefektene repareres først i voksen alder, er pasientene i første omgang funksjonelt blinde, og de har en langvarig og ofte frustrerende treningsperiode for å «lære» synsområdene i hjernen hva signalene fra øyet betyr. Tilsvarende kan man se at små barn kan «glemme» å gå hvis de blir liggende ubevegelige i en lengre periode, og de kan trenge relativt lang tid for å reetablere gangfunksjonen.

Slike eksempler viser at det tidlige nervesystemet normalt er avhengig av vedvarende interaksjon med omgivelsene og kontinuerlig trening for å utvikle sin fulle funksjonelle kapasitet. Disse trenings- og opplæringseffektene kalles ofte for plastiske forandringer i nervesystemet. De er mest dramatiske i barneårene, og det er vist i dyreforsøk at slike plastiske forandringer er ledsaget av forandringer i det synaptiske koblingsmønsteret på mikronivå i de aktuelle hjerneområdene. I det hele er disse plastiske effektene i utviklingen av hjernen en meget håndgripelig begrunnelse for å la barn vokse opp i stimulerende og positivt utfordrende miljø.

Plastiske egenskaper hos voksne

Plastiske egenskaper er fortsatt til stede også i det voksne nervesystemet, om enn vanligvis i avtagende grad.

I enkelte områder kan vedvarende synaptisk aktivering av nerveceller føre til mer langvarige endringer i den synaptiske effektiviteten i de aktiverte synapsene. Slike forandringer skyldes i første omgang biokjemiske endringer i det synaptiske maskineriet. Ofte er det spørsmål om binding av fosfatgrupper til reseptormolekyler eller endringer i mengden av transmittersubstans som frigjøres i de aktiverte synapsene. I noen tilfeller er det også påvist at man kan få aktivitetsavhengige endringer i mikrokoblingsmønsteret i bestemte nervebaner, blant annet ved vekst og mangfoldiggjøring av synapser. Det er i dag en vanlig oppfatning at denne typen av vedvarende endringer i synaptisk effektivitet kan være grunnlaget for lærings- og hukommelsesfunksjonene i nervesystemet.

Skader

I motsetning til mange av vevene i organismen, har nervesystemet begrenset evne til å reparere defekter etter skadelige påvirkninger. Hos høyerestående dyr finnes det få stamceller i hjernen som kan dele seg og danne nye nerveceller etter fødselen.

Nerveceller som er tapt etter sykdom eller skade, kan derfor kun i meget begrenset grad erstattes sammenlignet med mange andre vevstyper slik som hud eller benvev. Slike skader etterlater seg derfor større eller mindre defekter, avhengig av skadens lokalisasjon og utstrekning. I mange tilfeller vil imidlertid de påvisbare defektene reduseres, til dels betydelig, i tiden etter den akutte skaden. Dette skyldes de plastiske egenskapene av nervesystemet. I ganske stor grad kan mikrokoblingsmønsteret i området omkring skaden forandres og derved overta noen av de tapte funksjonene. I andre tilfeller kan funksjonelt beslektede områder kompensatorisk redusere det funksjonelle tapet. Under alle omstendigheter er tydeligvis systematiske treningsopplegg og høy motivasjon vesentlige faktorer for bedring.

Avbrutte nervebaner

Noen skader i nervesystemet fører til avbrytelse av lange nervebaner. Den distale delen av aksonene, som mister kontakten med sitt cellelegeme, vil da degenerere i løpet av noen dager. Slike skadede aksoner i perifere nerver har imidlertid evnen til å regenerere den distale enden og gjenopprette funksjonell kontakt med målorganet. I de gunstigste tilfellene kan restitusjonen være perfekt. I andre tilfeller, avhengig av situasjonen på skadestedet, er utsiktene mye dårligere, men kan noen ganger bedres med transplantater av nervesegmenter og plastisk kirurgi. Avbrutte nervebaner i sentralnervesystemet, for eksempel i ryggmargen, har imidlertid ikke evnen til å regenerere de distale endene av skadede aksoner og fører derfor oftest til permanente funksjonelle utfall. Muligheter for å stimulere aksonregenerasjon etter skader av sentrale nervebaner er i dag et meget aktivt forskningsfelt.

Det er nå klart at hovedgrunnen til manglende vekst av skadede aksoner i sentralnervesystemet er tilstedeværelse av hemmende proteiner i margskjedene (myelin) som omgir aksonene. En mulig fremtidig behandling av slike skader går derfor ut på å fjerne eller undertrykke disse hemmende proteinene distalt for skaden.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg