Revmatisk polymyalgi er det samme som polymyalgia revmatica.