statlig tilsyn

Artikkelstart

Statlig tilsyn er statlige myndigheters utadrettede aktivitet for å påse at lover og forskrifter etterleves.

Tilsynsorganer

Hovedansvaret for tilsyn med sosialtjenester, helsetjenester og helsepersonell er etter sosialtjenesteloven og helsetilsynsloven tillagt Statens helsetilsyn og fylkesmannen. Helsedirektoratet har tilsyn med medisinsk teknisk utstyr. Statens legemiddelverk fører tilsyn med produksjon og forsyning av legemidler.

I tillegg fører en rekke andre myndigheter tilsyn med at også virksomheter i helsetjenesten følger lover og forskrifter som har allmenn gyldighet i samfunnet. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven følges. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap overvåker at produktkontroll- og elektrisitetslovgivningen følges. Statens strålevern fører tilsyn med at helsetjenestens bruk av ioniserende stråling til diagnostiske og terapeutiske formål skjer i henhold til forsvarlige rutiner og gjeldende regler. Mattilsynet har tilsyn med næringsmiddelhåndteringen også i helseinstitusjoner.

Det er ikke bare statlige tilsynsorganer som fører tilsyn med helsetjenestene. Det kommunale branntilsynet fører tilsyn med at brannlovgivningen følges.

Tilsynsordningene

Det er i prinsippet de samme tilsynsordningene som gjelder overfor offentlige som overfor private tjenesteytere. De ulike tilsynsorganene forsøker så langt som mulig å samordne sin virksomhet for å unngå at tilsynsvirksomheten blir opplevd som uforholdsmessig tyngende.

Fylkesmannen har viktige oppgaver innenfor samordningen av tilsynet med sosial- og helsetjenesten, ikke minst overfor kommunenes tjenesteyting.

Internkontroll

Det vesentlige av tilsynsarbeidet overfor virksomheter som yter sosial- og helsetjenester, drives i dag etter internkontrollprinsippet. Dette innebærer at tilsynsmyndighetene fokuserer på at virksomhetene kan dokumentere at de har en organisasjon og prosedyrer som sikrer at kravene i lovgivningen kan følges. Det er derfor enhver tjenesteyters eget ansvar å påse at myndighetskravene etterleves.

Systemrevisjon

Selve kontrollen med virksomhetene gjennomføres oftest i form av en såkalt systemrevisjon. Da ber tilsynsmyndigheten på forhånd om å få tilsendt den dokumentasjonen virksomheten har og som vedrører de emnene tilsynet skal omfatte. Med utgangspunkt i lovkravene og den mottatte dokumentasjonen, planlegges så et tilsynsbesøk som gjerne omfatter intervjuer av en rekke ansatte på ulike nivåer i organisasjonen samt stikkprøver, for å påvise om kravene i lovgivningen etterleves i praksis.

Avvik

Dersom det kan påvises at myndighetenes krav ikke etterleves, kalles det et avvik. Avvikene presenteres for virksomheten og dokumenteres gjennom den rapporten som tilsynsmyndigheten skriver etter tilsynet. Det er virksomheten selv, og ikke tilsynsmyndigheten, som har ansvar for å korrigere påviste avvik. Dersom påviste avvik ikke korrigeres, har de ulike tilsynsmyndighetene ulike virkemidler for å få virksomheten til å utbedre situasjonen. Slike virkemidler kan for eksempel være formelle vedtak som påbyr virksomheten å rette på forholdet, vedtak om ileggelse av tvangsmulkt eller i noen tilfeller politianmeldelse.

Tilsyn med helsepersonell

Tilsynet med det enkelte helsepersonell, som utføres av Statens helsetilsyn og fylkesmannen med hjemmel i helsepersonelloven og tilsynsloven, tar oftest utgangspunkt i klager fra pasienter eller andre former for rapporter om uregelmessigheter ved vedkommendes virksomhet som helsearbeider. Når fylkesmannen mottar slike opplysninger, vil disse som regel først bli lagt frem for den det gjelder til uttalelse. Deretter blir det vurdert om saken er av en slik art at den må forelegges Statens helsetilsyn med tanke på vurdering av formelle reaksjoner mot aktuelt helsepersonell. I sjeldne tilfeller, for eksempel når det kan ha forekommet straffbare handlinger, vil saken bli oversendt politiet for etterforskning og eventuelt påtale.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg