Adenohypofyse er det samme som forlappen i hypofysen.