Anodyna, smertestillende midler; anodyni, smerteløshet.