Hørestumhet, ingen språkutvikling som følge av medfødt eller ervervet døvhet eller sterkt svekket hørsel i tidlig barnealder.