Parasympatolytika er det samme som antikolinerge midler.