Plexus brachialis er det samme som armnervefletning.