prioritering - helsetjenesten

Prioritering betyr å sette noe først eller å gi noe forrang. I helsetjenesten betyr det både å gi bestemte (grupper) pasienter forrang fremfor andre når det gjelder diagnostikk, behandling, rehabilitering eller pleie, og vurdering av om nye tiltak skal innføres eller ikke.

Faktaboks

Etymologi
av latin prior, ‘den første (av to)’

Bakgrunn og historikk

Av .

Prinsipper for prioritering i helsetjenesten har siden slutten av 1980-tallet vært vurdert av Lønning I-utvalget (1987), Lønning II-utvalget (1997), Grundutvalget (1997), Norheimutvalget (2014) og Magnussengruppen (2015).

Lønning II-utvalget

Lønning II–utvalget foreslo tre kriterier for prioritering av et tiltak:

 1. forventet nytte
 2. alvorlighet
 3. forholdet mellom kostnad og nytte

Kriteriene fikk tilslutning fra Stortinget, og ble i år 2000 inkludert i pasientrettighetslovgivningen.

Norheim-utvalget

Våren 2013 ble Norheim-utvalget satt ned med mandat å foreta en ny vurdering av kriterier for prioritering i helsetjenesten. Utvalget foreslo tre kriterier:

 1. Helsegevinstkriteriet: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsegevinst.
 2. Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på.
 3. Helsetapskriteriet: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsetap over livsløpet hos den eller de som får helsegevinst.

De to første kriteriene var i hovedsak en presisering av kriteriene fra Lønning II-utvalget. Utvalgets forslag til helsetapskriterium møtte imidlertid mye motstand.

Magnussengruppen

Regjeringen valgte i juni 2015 å legge forslaget til et helsetapskriterium til side og satte ned en ekspertgruppe, Magnussengruppen, for å vurdere hvordan alvorlighet skal tas hensyn til i prioritering i helsetjenesten. Magnussengruppen foreslo å erstatte helsetapskriteriet med et alvorlighetskriterium hvor alvorlighet ble beskrevet som absolutt framtidig helsetap. Denne forståelsen av alvorlighet ble, sammen med helsegevinst- og ressurskriteriet fra Norheim-utvalget, våren 2016 fremmet av Regjeringen i melding til Stortinget (Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering).

Høsten 2016 ga Stortinget sin enstemmige tilslutning til de foreslåtte kriteriene. Det innebærer at tiltak i helsetjenesten skal vurderes ut fra tre prioriteringskriterier – nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. Nyttekriteriet og alvorlighetskriteriet gis videre én tekstlig beskrivelse til bruk på klinisk nivå og én kvantitativ form til bruk i metodevurderinger på gruppenivå.

Prioritering på gruppenivå

Prioritering på gruppenivå innbefatter beslutninger om man i hele spesialisthelsetjenesten skal ta i bruk et legemiddel eller en metode. Både nytte og alvorlighet beskrives som gode leveår, og operasjonaliseres ved hjelp av kvalitetsjusterte leveår (QALY). Med nytte forstås antall ekstra gode leveår som følger av et tiltak, mens med alvorlighet forstås antall tapte framtidige gode leveår dersom tiltaket ikke iverksettes.

Det settes ikke noen absolutt øvre grense for hvor stor ressursbruk som aksepteres for et ekstra godt leveår. Det skal beregnes en kostnad-effektbrøk for hvert tiltak. Denne sammenholdes med alternativkostnaden som (i 2016) antas å være 275 000 kr for et godt leveår. For alvorlige tilstander aksepteres en høyere kostnad-effekt-brøk. Dagens praksis anses å gi et rimelig uttrykk for samfunnets vektlegging av høy alvorlighet i beslutninger på gruppenivå.

Prioritering på klinisk nivå

Med klinisk nivå forstås møtet mellom helsetjenesten og den enkelte pasient. Ressurskriteriet har samme form som på gruppenivå. Nytte- og alvorlighetskriteriet beskrives som:

Nyttekriteriet: «Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventet nytten av et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at helsehjelp kan øke pasientens livslengde og/eller livskvalitet gjennom å gi økt sannsynlighet for:

 • Overlevelse eller redusert funksjonstap
 • Fysisk eller psykisk funksjonsforbedring
 • Reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag»

Alvorlighetskriteriet: «Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet vurderes ut fra:

 • Risiko for død eller funksjonstap
 • Graden av fysisk og psykisk funksjonstap
 • Smerter, fysisk eller psykisk ubehag

Både nå-situasjonen, varighet og tap av framtidige leveår har betydning for graden av alvorlighet. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med helsehjelp.»

Tolkning av nytte- og alvorlighetskriteriet på klinisk nivå vil blant annet skje med utgangspunkt i fagspesifikke prioriteringsveiledere.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg