helseøkonomi

Artikkelstart

Helseøkonomi er en del av fagområdet økonomi som beskjeftiger seg med forholdet mellom økonomi, helsetjenester og helse. Helseøkonomi omfatter både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Økonomi og helse

Her studerer man hvordan økonomiske forhold påvirker individenes og befolkningens helse. Eksempler kan være hvordan inntekt og inntektsfordeling påvirker livskvalitet og levealder eller hvordan økonomiske virkemidler påvirker vår atferd. Spørsmålsstillinger kan for eksempel være om det er en sammenheng mellom avgifter på tobakk og alkohol og folkehelsen; om det er lønnsomt for samfunnet å satse på forebygging; og hva samfunnsøkonomisk lønnsomhet egentlig betyr. Helseøkonomi er i denne sammenhengen et typisk anvendt fag, men trekker veksler på det teoretiske grunnlaget i generell både mikroøkonomi og adferdsøkonomi.

Økonomi og helsetjenesten

Her studerer man forhold knyttet til produksjon og fordeling av helsetjenester. Dette innbefatter hvordan helsevesenets institusjoner, lovbestemmelser, organisering og insentiver påvirker ressursutnyttelse, verdiskapning, og fordeling av helsetjenester i befolkningen. Eksempler kan være hvordan effektivitet, kvalitet og fordeling påvirkes av finansiering (rammefinansiering eller stykkpris), eierskap (offentlig eller privat), struktur (stort eller lite, lokalisering) og organisering (for eksempel spesialisert eller differensiert/generalisert).

Økonomisk evaluering av helsetjenester

Her studerer man konkrete helsetiltak og undersøker forholdet mellom gevinstene for pasienter og samfunn på den ene side og ressursbruken på den annen. Tiltakene kan være forebyggende, diagnostiske, behandlende eller lindrende. Hensikten med analysene er dels å finne ut hva som er de rimeligste måtene å oppnå bestemte resultater på, dels å gi et grunnlag for en offentlig debatt og politiske beslutninger om prioritering på tvers av pasientgrupper, mellom ulike helsetiltak, eller på tvers av sektorer.

Det finnes tre ulike former for økonomisk evaluering:

  • Ved en kostnadsminimering beregnes hvilket tiltak som koster minst av flere alternative måter å oppnå en lik helsegevinst.
  • I kostnad-effekt-analyse måles nytten for pasienter i form av for eksempel antall vunne leveår eller unngåtte sykdomstilfeller.
  • I kostnad-nytte-analyse beregnes de samfunnsmessige kostnadene og gevinstene ved et tiltak i kroner og øre.

En økonomisk evaluering krever at man a) vurderer flere alternativer og b) både vurderer kostnader og konsekvenser. Kartlegging av samlet ressursbruk som følge av en sykdom, Cost-of-illness-studier, er ikke i seg selv en økonomisk evaluering, men kan danne utgangspunktet for slike gjennom å gi oppmerksomhet om omfanget av et helseproblem.

I helseøkonomiske beregninger er det viktig å skille mellom deskriptive og normative mål, og å huske at selv om helseøkonomiske beregninger er viktige som grunnlag for beslutninger, vil prioriteringer alltid også bygge på normative, det vil si etiske og politiske vurderinger.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg