Caissonsykdom, det samme som trykkfallsyke, se dykkersyke.