Sikkerhetsstopp
Fritidsdykkere gjennomfører såkalt sikkerhetsstopp ved avslutningen av et dykk. Hensikten er å forebygge dykkersyke.
Sikkerhetsstopp
Shutterstock.

Dykkersyke er en variant av trykkfallsyke som kan oppstå i forbindelse med oppstigning ved dykking.

Faktaboks

Også kjent som

dekompresjonssyke, bends, chokes, taravana, caissonsykdom

Ved dykkersyke kan det oppstå gassbobler i blodet. Disse kan bli så store at de blokkerer blodårer på samme måte som blodpropper.

De første symptomene på dykkersyke er gjerne leddsmerter. Man kan også få utslett og hudkløe. I alvorlige tilfeller kan det oppstå lammelser, svimmelhet, ustøhet, besvimelse og kramper.

En dykker som følger anbefalte dykketabeller vil ha lav sannsynlighet for å utvikle alvorlig dykkersyke. Ved mistanke om dykkersyke er det viktig å yte førstehjelp. Videre behandling er som regel i trykkammer.

Årsak

Kompresjon og dekompresjon under dykking

Når man dykker ned øker trykket. Det gjør blant annet at gass blir komprimert. Hvis man er lenge nok på en viss dybde, vil det hope seg opp gass i vevene. Når man stiger opp igjen blir denne gassen dekomprimert. Den trenger da ut i blodet og kan danne gassbobler (gassembolisme). Dette kan gi alvorlige følger.

Kompresjon og dekompresjon under dykking
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Ved dykking utsettes kroppen for et stadig høyere omgivende trykk jo dypere dykkeren går. Den komprimerte luften som pustes inn, løser seg i blodet og absorberes i vevet slik at den totale mengden gassmolekyler i kroppen øker. Det er i hovedsak nitrogenet i luften som kan skape problemer da gassen er inert i kroppen vår, det vil si at gassen ikke reagerer med noe annet i kroppen.

Under oppstigning vil trykket rundt kroppen bli lavere, såkalt dekompresjon. Den ekstra mengden nitrogengass trenger da å luftes ut via luftveiene. Hvis oppstigningen skjer for raskt, kan gassen i kroppen gå over fra væskefase til gassfase i blod og vev. Dette kan danne bobler. Disse gassboblene kan, avhengig av størrelse og lokalisasjon, skape hindringer for blodstrømmen og gi en rekke symptomer fra ulike organer. I alvorlige tilfeller kan gassbobler i blodet, også kalt gassembolisme, medføre bevisstløshet og hjertestans.

Dykkersyke var vanlig i dykkingens tidlige historie fordi man ikke kjente årsaken og derved ikke foretok en trinnvis dekompresjon som tillater overskytende gass å slippe ut av kroppen uten å forårsake skade. Den britiske fysiologen John Scott Haldane (1860–1936) påviste at innen bestemte tider og dybdegrenser kunne trykket senkes til det halve uten fare for bobledannelse, og han utarbeidet et tabellsystem for trinnvis reduksjon i trykk. En dykker som følger anbefalte dykketabeller vil ha lav sannsynlighet for å utvikle alvorlig dykkersyke.

Mekanismer

Under dykking vil mengden av oppløste gasser i kroppsvæskene øke proporsjonalt med trykkøkningen i omgivelsene i henhold til Henrys lov. En hjelm- eller apparatdykker puster til enhver tid luft eller en annen gassblanding med et trykk som tilsvarer vanntrykket på den aktuelle dybden. De gassene som pustes inn vil sive (diffundere) over i blodet, transporteres rundt i kroppen og vil kunne avsettes i vevene. Mengden av gass som løses og lagres avhenger av dykketiden og dybden.

Når det omgivende trykket blir lavere under oppstigning, må overskuddet av gass ventileres ut via lungene. Men hvis trykket faller for raskt eller hvis blodsirkulasjonen er for dårlig, kan overskuddet av gasser danne bobler. Et tilsvarende fenomen kan man se når man åpner en brusflaske. Karbondioksid holdes oppløst i vannet så lenge trykket i flasken er høyt, men straks flasken åpnes og trykket over væskespeilet faller, går gassen over fra å være oppløst i væske til å bli gassbobler.

I vev med høy blodgjennomstrømning fjernes gassen raskere via blodet enn i vev med lav blodgjennomstrømning. Dersom dykkeren i stedet for å bruke luft puster andre gassblandinger, for eksempel en blanding med helium og oksygen, vil det være heliumet som på tilsvarende måte kan gi opphav til bobledannelse.

De mekaniske komplikasjonene som kommer av gassbobler forklarer ikke alle symptomene som opptrer ved trykkfallsyke. Gassboblene virker som fremmedlegemer i organismen, og kan aktivere immunsystemet og aktivere blodplater. Selv etter at gassboblene er borte, kan personen få symptomer som følge av en alvorlig immunreaksjon. Gassbobler i veneblodet blir vanligvis fjernet når blodet går igjennom lungene, og er vanligere og mindre farlig enn bobledannelse i arterier.

Symptomer og tegn

Det vanligste symptomet ved dykkersyke er smerter, særlig i leddene, såkalte bends. Leddsmerter opptrer vanligvis først i skulder- og kneledd. Det kan også oppstå hudkløe og utslett som i seg selv er ufarlige, men som varsler om at alvorligere symptomer kan følge etter.

I alvorlige tilfeller påvirkes også nervesystemet, og det kan opptre lammelser i armer og bein grunnet bobledannelser i ryggmargen eller i ryggmargsnervene. Svimmelhet, ustøhet, synsforstyrrelser, besvimelse og kramper kan være tegn på bobler i hjernevev eller i små arterier i hjernen. Større gassbobler i hjernens arterier kan gi alvorlige nevrologiske symptomer.

Ved dannelse av større gassbobler i blodet, ofte kalt chokes, oppstår en livstruende tilstand der blodsirkulasjonen hemmes av store mengder gassbobler i hjertet og i lungenes blodårer. Dette kan gi brystsmerter, hoste og tiltagende pustevansker. Lungesprengning kan gi tilsvarende symptomer.

Forebygging

Forebygging av trykkfallsyke skjer ved å foreta oppstigning under kontrollerte forhold. Dekompresjonstabeller gir føringer om hvor raskt en dykker kan foreta oppstigning. Slike tabeller reduserer risikoen, men gir ingen absolutt garanti om problemfri oppstigning. Forhold som dybde, dykkets varighet og pustegassens sammensetning er av betydning for oppstigningshastigheten.

Også andre faktorer kan ha betydning, blant annet alder, kondisjon, BMI, vanntemperatur, fysisk arbeid under dykk og ettervirkninger av tidligere dykk.

Behandling

Lege bør kontaktes ved mistanke om dykkersyke, og ved alvorlige tilfeller bør man snarest ringe nødtelefonen 113 for å raskest mulig forberede behandling i trykkammer. Vanlige prinsipper for førstehjelp bør følges og ved inntrådt hjertestans bør hjerte-lungeredning startes etter vanlige prinsipper. Pasienten bør puste 100 prosent oksygen på maske ved første anledning og frem til behandling i trykkammer er igangsatt. Helst bør pasienten transporteres liggende i venstre sideleie. Venstre sideleie gjør at gassboblene i blodet forblir på venesiden av blodåresystemet.

Behandling av dykkersyke eller annen trykkfallsyke skjer best i trykkammer hvor personen puster rent oksygen under forhøyet trykk (rekompresjon) og deretter utsettes for en trinnvis dekompresjon, svarende til en forsiktig og etappevis oppstigning. Behandlingen ledes av personell med spesiell kompetanse innen hyperbar medisin.

Andre dykkerelaterte skader

Andre typiske dykkerskader er gassforgiftninger, trykkskader og lungesprengning.

Oksygen- og karbondioksidforgiftning

Oksygen- og karbondioksidforgiftning opptrer oftest ved bruk av lukkede oksygenapparater med pusting av rent oksygen under et visst dybdenivå. Slike forgiftninger skyldes høye konsentrasjoner av henholdsvis oksygen og karbondioksid i celler og vev. Ved full oksygenforgiftning kan man bli bevisstløs og få kramper. Hvis slik forgiftning ikke har vært for kraftig eller vart for lenge, vil virkningen av den vanligvis forsvinne helt ved pusting under normale overflateforhold.

Trykkskader

Høyt trykk kan i seg selv gi sykdommer og skader uavhengig av oppstigning. Atmosfæren inneholder 78 prosent nitrogen som ikke har biologiske effekter ved normalt trykk (inert). Ved dykk til rundt 30 meter og dypere påvirker nitrogen i økende grad bevisstheten, koordinasjonsevnen og dømmekraften. Denne effekten av høyt nitrogentrykk kan hos noen gi en såkalt dybderus (inert gassnarkose) som kan likne alkoholrus. Ved dypdykk bruker derfor yrkesdykkere en pustegass der nitrogen i stor grad er erstattet med helium som ikke har slik virkning.

Det er godt kjent at dykking kan påvirke nervesystemet. Forbigående nedsatt mental funksjon og hukommelse er kjent fra studier og rapportert hos arbeidsdykkere.

Mer alvorlige og langvarige effekter er beskrevet for såkalt nevrologisk trykkfallsyke. Ved dykking til dypere enn 100 meter kan det oppstå en komplikasjon som kalles høytrykks-nervesyndrom (engelsk high pressure nervous syndrome, HPNS). Symptomene kan være kvalme, svimmelhet, skjelving og konsentrasjonsvansker. Tilstanden kan til en viss grad forebygges ved å bruke en pustegassblanding som inneholder helium, oksygen og nitrogen i nøye tilpasset blandingsforhold. Ved økende trykk vil det uansett bli tyngre å flytte luft ut og inn av lungene fordi pustegassen blir komprimert. En annen følge av eksponering for høye trykk er avaskulær beinnekrose, der beinsubstans blir borte i små avgrensede områder. Dykkere har også en høyere forekomst av luftveisinfeksjoner og ørebetennelser.

Lungesprengning

Lungesprengning er en alvorlig trykkskade som kan inntre hvis luft i lungene ikke «rekker» å slippe ut under oppstigning. Gassene i luftveiene og i lungeblærene (alveolene) utvider seg under oppstigningen, og hvis dykkeren ikke puster jevnt og tilpasset i forhold til den økte gassmengden som vil ut, kan det oppstå sprengning og ødeleggelse av lungene, se barotraume.

Det kan også oppstå barotraume i mellomøret og nesens bihuler med smerter fra disse hulrommene hvis ikke dykkeren greier å utligne trykket i dem under ned- eller oppstigning. «Maskeskvis» er et barotraume med skader på og rundt øynene etter at dykkebriller/-maske klemmes mot ansiktet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg