Flere generasjoner på tur. Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

folkehelse

Forsiden til stortingsmelding 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn. Her presenterer regjeringen «den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga. Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt, og noko av formålet med denne meldinga er å samle og gjere greie for arbeidet i ulike sektorar.»

Av .

Artikkelstart

Folkehelse er helsetilstanden i en avgrenset befolkning, et land eller en region. Folkehelsen er noe annet og mer enn summen av de enkelte innbyggeres helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker helsetilstanden.

I Norge behandles folkehelse som et politisk anliggende, noe som kommer til uttrykk i stortingsmeldinga Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn Meld. St. 19 (2018–2019). I den presenterte regjeringen «den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga. Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt, og noko av formålet med denne meldinga er å samle og gjere greie for arbeidet i ulike sektorar.»

Mål på folkehelse

I internasjonal sammenheng defineres folkehelsearbeid som bruk av vitenskap og erfaring for å forebygge sykdom, forlenge livet og fremme helse ved organisert arbeid i samfunnet, offentlige og private organisasjoner, forsamlinger og enkeltindivider. Resultatene av dette arbeidet, altså befolkningens helsetilstand, beskrives indirekte gjennom et omfattende sett av indikatorer for helsetilstand, helseproblemer og forhold som påvirker helsetilstanden. De mest objektive og allment aksepterte kriterier for vurdering av folkehelsen er knyttet til tall for dødelighet, sykelighet, livskvalitet og forbruk av helsetjenester og trygdeytelser.

Det er stor forskjell mellom landene når det gjelder hvor god oversikt man har. I Norge har man i tillegg til dødsårsaksstatistikken også en rekke sykdomsregistre og gjentatte levekårsundersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå. Se helsestatistikk.

Dødsårsaksstatistikken avspeiler bare den alvorligste sykeligheten i befolkningen. Selv i denne statistikken er det mange feilkilder, blant annet som følge av lav obduksjonsfrekvens. Obduksjon er en sentral metode for å avdekke dødsårsak. Samtidig finnes det i dag flere omfattende sykdomsregistre for enkelte tilstander som kreft, infeksjonssykdommer, hjerte- og karsykdommer. I tillegg er det etablert medisinske kvalitetsregistre som har informasjon om behandlingskvalitet som kan bidra til å forbedre helsetjenesten for store sykdomsgrupper. I Norge er det dessuten etablert en rekke befolkningsbaserte undersøkelser som gir mulighet til å studere forekomst og risiko for flere større folkehelseproblemer. Noen av disse er samlet under betegnelsen Landsomfattende helseundersøkelser (LHU). Andre helseundersøkelser fra ulike deler av landet inngår i Cohort of Norway (CONOR).

Oversikten over folkehelsen bygger dermed i stor grad på enkeltundersøkelser og kartlegginger av avgrensede sykdommer og risikofaktorer. Overvåking av folkehelsen er en av helsemyndighetenes viktigste oppgaver. I 1996 la helseministeren den første folkehelserapporten i Norge frem for Stortinget. Helsedirektoratet har som oppgave å følge med på utviklingen i folkehelsen. I juni 2006 la direktoratet for første gang frem en samlet oversikt over utviklingstrekkene i helse- og sosialsektoren. Hovedbudskapene i denne oversikten var at vi må øke innsatsen for å redusere forskjellene i helse og levekår, forberede oss på store endringer i befolkningssammensetningen med langt flere eldre, samt utvikle verktøy og evne til å prioritere bedre, slik at vi kan høste ytterligere gevinster i helse og levekår. Den så langt siste stortingsmeldinga om folkehelse er fra 2018–2019.

Folkehelseutviklingen

Folkehelse. Grafen viser utviklingen av hjerte- og karsykdommer og kreft som dødsårsaker hos norske kvinner og menn i alderen 40–74 år i tidsrommet 1980–2004, per 100 000 innbyggere.

Av /KF-arkiv ※.

Utviklingen av helsetilstanden i en befolkning henger nøye sammen med andre utviklingstrekk i samfunnet. Forbedringene i folks levekår samt den medisinske utviklinga har ført til en gradvis forbedring av folkehelsen i Norge.

Levealder

Omkring 1850 var gjennomsnittlig levealder for kvinner og menn under 50 år, og omtrent hver tredje person døde før de fylte 20 år. I 1994 var forventet levealder ved fødsel (middellevetiden) knapt 75 år for menn og vel 80 år for kvinner, og under to prosent av befolkningen døde før de fylte 20 år. I 2019 var forventet levealder 81,19 år for menn og 84,68 år for kvinner.

Omkring 1850 døde cirka 150 av 1000 levendefødte barn i løpet av første leveår. I 1993 døde omkring 5 av 1000 levendefødte barn i løpet av første leveår, og i 2019 var tallet 2,1; det laveste noensinne. Se dødelighet og spedbarnsdødelighet.

Dødsårsaker

Dødsårsakene er også endret. På slutten av 1700-tallet var infeksjonssykdommer årsak til hvert tredje dødsfall, mens de nå er årsak til under én prosent av dødsfallene. Reduksjonen i dødsfall på grunn av infeksjonssykdommer skyldes både vaksiner og bedret behandling, men aller mest gjennomgripende bedring av levekår, boligstandard, ernæring og hygiene. I stedet for infeksjonssykdommer dør vi nå av det som ofte kalles ikke-smittsomme sykdommer, eller non-communicable diseases (NCD) på engelsk, først og fremst hjerte- og karsykdommer og kreft. Disse gruppene omfatter sykdommer som til en viss grad er knyttet til livsstil, men også kombinasjoner av ytre faktorer (miljø) og genetikk.

Noe under halvparten av alle dødsfall skyldes hjerte- og karsykdommer. Mens dødeligheten av hjerneslag er redusert siden 1920, økte dødeligheten av hjerteinfarkt hos menn dramatisk fra begynnelsen av 1950-årene til 1970. Etter 1970 har dødeligheten av hjerteinfarkt hos menn og kvinner i alle aldre stadig gått ned, noe som tilskrives redusert tobakksbruk, endret kosthold og langt mer effektiv behandling av hjerteinfarkt.

Den andre store dødsårsaken i Norge er kreftsykdommer, men selv om flere får kreft, er det stadig flere som blir helt friske. Dette skyldes en kombinasjon av forebygging, tidligere diagnostisering og flere, bedre og mer tilpassede behandlingsmåter for de ulike kreftformene. Økningen i krefttilfeller var ventet, i hovedsak fordi befolkningen blir eldre, noe som igjen er en funksjon av lavere dødelighet av både hjerte- og karsykdommer og kreft. For femårsperioden 2015–2019 har den årlige økningen imidlertid vært relativt liten.

Folkehelsestatus

Leddgikt er en kronisk sykdom som angriper leddene. Leddgikt er en av mange kroniske sykdommer som er vanlige i befolkningen.
Av /Shutterstock.

Sykdomsbildet i den norske befolkning bærer i dag preg av sammensatte og kroniske sykdommer og plager. Dette skyldes blant annet at folk blir eldre enn før. I levekårsundersøkelsen i 1991 svarte halvparten av den voksne befolkning ja på spørsmålet om de hadde langvarig sykdom. Omkring en femdel sier at de har sykdommer som virker inn på hverdagen i betydelig grad. Langt flere kvinner enn menn angir å ha slik sykdom, og blant kvinner over 67 år har fire av ti sykdommer med betydelig konsekvenser for hverdagen.

Ved levekårsundersøkelsen i 2002 anga over halvparten av de voksne som ble spurt, at de hadde en eller annen form for helsesvikt eller plage. Men hele 80 prosent av de spurte sa likevel at de hadde god helse, og fire av fem med helseplager synes at de hadde et godt liv. Resultatene fra levekårsundersøkelsen i 2002 tydet på at de som bor alene, vurderer sin egen helse som dårligere enn de som bor sammen med noen. Likeledes kan resultatene tyde på at mennesker med sykdom og funksjonsnedsettelser i dag synes de har det noe bedre enn tidligere.

Kroppslige sykdommer

Muskel- og skjelettlidelser er den mest utbredte gruppen av de kroniske plagene. Hver tredje nye uførepensjonist har sykdom i muskel- og skjelettsystemet, og slik sykdom er hoveddiagnose ved halvparten av langtidssykmeldingene.

Astma, allergi og hudsykdom er utbredt, og forekomsten av astma hos barn har økt de senere årene. Fem til ti prosent av norske skolebarn har, eller har hatt astma.

Psykiske sykdommer

Forekomsten av psykiske problemer og lidelser synes å være stabil, men her er tallene veldig usikre. I noen undersøkelser angir under ti prosent av befolkningen at de har psykiske lidelser, mens andre undersøkelser tyder på at så mye som 15 til 20 prosent har psykiske problemer av en eller annen art. Antall selvmordstilfeller ble fordoblet fra 1970 til 1988, men deretter har det vært en viss reduksjon. I 2019 døde 650 som følge av selvmord. Økningen i selvmord var særlig stor blant yngre menn, men reduksjonen fra 1990 har vært størst blant menn, og kjønnsforskjellen har stadig blitt mindre.

Ulykker og skader

Hvert år forekommer det cirka 500 000 ulykkesskader som krever medisinsk behandling, og vel ti prosent av disse innlegges i sykehus. Årlig dør over 1800 personer av ulykker. Hjemmeulykkene dominerer, og det er særlig barn, unge og eldre som rammes.

Sosial ulikhet og folkehelse

En viktig side ved folkehelsen er fordelingen av sykdom og død i befolkningen og forskjeller i helsetilstanden mellom ulike grupper. I alle aldersgrupper har for eksempel menn større dødelighet enn kvinner. Det er velkjent at sosioøkonomisk status har betydning for helsen. Sosial ulikhet i helse er fortsatt et folkehelseproblem i Norge.

Oslo-undersøkelsen i 1970-årene viste en økende risiko for hjerte- og karsykdom med synkende sosioøkonomisk status, og dødeligheten i de tre indre østlige bydelene i Oslo er cirka 2,5 ganger så høy som i de tre ytre vestlige bydelene. Tilsvarende forskjeller finnes i dag mellom menn som bare har grunnskoleutdannelse, sammenlignet med menn som har høgskole- eller universitetsutdannelse. Det er en sammenheng mellom yrke og helseproblemer, og arbeidsledighet er en risikofaktor for både fysisk og psykisk sykdom.

Helseparadokset

Selv om helsetilstanden i vår del av verden har bedret seg betraktelig vurdert ut ifra dødelighetstall og middellevetid, har befolkningens tilfredshet med egen helse blitt redusert. Forekomsten av symptomer og ubehag øker, og folk føler seg oftere syke.

Den amerikanske psykiateren Arthur J. Barsky har betegnet dette som et helseparadoks, og han har flere forklaringer på fenomenet. For det første har medisinske fremskritt og bedrede levekår ført til at flere lever lenger med sine sykdommer og derved får flere kroniske plager. Dernest er helsebevisstheten i samfunnet økt, og folk er mer oppmerksomme på sine plager. Kommersialiseringen av helsetjenester og helseprodukter, og medias fokusering på helsefarer skaper angst og uro. Folks forventninger har dessuten hele tiden økt litt mer enn den medisinske utviklinga og den ressursmessige tilgangen gir grunnlag for, noe som har skapt en økende kløft mellom forventningene om behandling og symptomfrihet og den virkelige situasjon. Sykdom og død er uløselig knyttet til menneskers liv, og det moderne mennesket glemmer iblant at døden ikke kan forhindres, bare utsettes.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg