Hemoragisk diatese, økt blødningstendens som kan skyldes feil i koagulasjonssystemet eller kvantitativ eller kvalitativ mangel ved blodplatene eller defekt karfunksjon, eventuelt en kombinasjon av disse mulighetene. Se også hemostase.