Kvalitetsregistre, nedtegnelse av opplysninger som kjennetegnes ved at en eller flere opplysninger kan fungere som kvalitetsindikator for helsetjenesten. Ifølge definisjonen er observasjonsenheten i registrene pasienter som gjennomgår et behandlingsforløp, som regel avgrenset til en sykdom eller en type behandling. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (NAKS) kartla (2005) elektroniske kvalitetsregistre i den somatiske spesialisthelsetjenesten og registrerte 50 slike i Norge, hvorav 36 kunne betegnes som nasjonale. Mange av registrene hadde ingen form for rapportering, og det var vanskelig å få klarhet i hva utbyttet av dem var for kvaliteten på pasientbehandlingen. De regionale helseforetakene fikk i 2005 og 2006 i oppdrag å etablere nasjonale kvalitetsregistre. I tillegg til de 50 kvalitetsregistrene som NAKS har registrert, er alle de sentrale helseregistrene som er regulert av helseregisterloven pålagt i forskrifts form å fungere som kvalitetsregistre. En rekke forskningsprosjekter har tilsvarende formål. Grenseoppgangen mellom sentrale helseregistre, forskningsprosjekter og kvalitetsregistre er ikke avklart. Helseregistrene i Norge er under rask utvikling. Organisering og juridisk regulering av kvalitetsregistrene er ikke avklart (mars 2007).