LD er forkortelse for eng. letal dose, 'dødelig dose'. LD50 er et klassisk mål for giftighet, og angir den dosen som fører til at 50 % av individene i en populasjon dør av forgiftning. Jo lavere LD50 er, desto giftigere er stoffet. Giftigheten for de fleste stoffer varierer fra dyreart til dyreart, og ved angivelse av LD50 spesifiseres det derfor hvilken art det gjelder. Vanligst dreier det seg om mus (LD50, mus). LD50 er et mål for akutt giftvirkning og sier ikke noe om stoffets virkning på lengre sikt. Se også forgiftning, ED 50.