Benztropin, legemiddel med antikolinerg virkning, brukes ved Parkinsons sykdom.