Hospitaliseringssyndrom, uttrykk som ble brukt om de følgene et mangeårig opphold i psykiatriske institusjoner kunne få for en persons tenke- og væremåte. Typiske kjennetegn var passivitet, manglende selvhevdelse og ofte følelsesmessig tilbaketrekning. Lignende tilstander kunne tidligere også sees hos barn som lå lenge på sykehus uten kontakt med omsorgspersoner (anaklitisk depresjon). Aktiv rehabilitering og utstrakt bruk av boliger utenfor institusjon ved langtidsbehandling av alvorlige psykiske lidelser har medført at hospitaliseringssyndrom i dag er sjeldnere enn tidligere. Endrede regler for besøk av barn som ligger på sykehus, har også redusert hyppigheten og alvorligheten av hospitaliseringssyndrom hos barn.