Kinidin, legemiddel som utvinnes fra kinabark. Kinidin stabiliserer cellemembraner og hemmer depolarisering. Dette utnyttes i behandlingen av hjertearytmier. Nest etter digitalis var kinidin tidligere det viktigste legemiddelet ved hjertesykdommer. Nyere syntetiske antiarytmika har nå tatt over. Kjemisk er kinidin en D-isomer av kinin.