Lovastatin, kolesterolsenkende middel, griper inn i syntesekjeden av kolesterol. Se også kolesterol.