Nervesammenbrudd, populærbetegnelse for en akutt psykisk reaksjon vanligvis kjennetegnet ved – i alle fall subjektivt sett – relativt markerte symptomer, for eksempel angst, fortvilelse, forvirring og gråt. Betegnelsen har lav faglig presisjonsverdi og kan bli brukt om reaksjoner som diagnostisk sett kan spenne fra svære psykotiske reaksjoner (se reaktiv psykose) til høyrøstet gråt, fortvilelse og panikklignende uro i tilknytning til for eksempel en ulykke (se katastrofepsykiatri).