Patologisk rus, kortvarig forvirringstilstand som kan opptre etter inntak av små mengder alkohol. Tilstanden er i ettertid ledsaget av erindringstap. Patologisk rus sees meget sjelden. Når det opptrer patologisk rus, vil det ofte finnes sykelige forandringer i hjernen. Patologisk rus har betydning i rettspsykiatrien, fordi første gangs patologisk rus kan gi straffefrihet på tross av den vanlige regelen om at handlinger begått under selvforskyldt rus ikke fritar for straff.