Helsinkideklarasjonen er en erklæring som fastsetter etiske normer for medisinsk forskning utført av leger og andre profesjonsutøvere.

Faktaboks

Også kjent som
Helsinkierklæringen

Deklarasjonen er utformet av Verdens legeforening (WMA). Deklarasjonen skal bidra til å beskytte deltakere i medisinsk forskning mot utilbørlig skade, og fremme at rekruttering til medisinsk forskning er basert på god informasjon til og frivillig samtykke fra deltakerne.

Deklarasjonen er ikke juridisk bindende, men har profesjonsetisk og internasjonal status som stadfesting av uomgjengelige etiske normer for medisinsk forskning. Dens prinsipper er også tatt inn i nasjonal lovgivning, som i den norske helseforskningsloven, og dens anbefaling om at all planlagt medisinsk forskning bør forelegges en uavhengig etisk komite, er i Norge institusjonalisert ved de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Historikk

Helsinkideklarasjonen ble vedtatt av WMA første gang i Helsingfors i Finland i 1964. Den er siden revidert ni ganger, siste gang i 2013. I 2022 startet WMA en revisjonsprosess med mål om å vedta en ny versjon av deklarasjonen i 2024.

Helsinkideklarasjonen bygger på Nürnbergkodeksen fra 1947, og WMAs Genèveerklæring fra 1948. Nürnbergkodeksen består av ti punkter, og var et resultat av Nürnbergprosessen, som inkluderte rettssakene mot tyske leger som hadde begått krigsforbrytelser ved å utføre medisinske eksperimenter på fanger under andre verdenskrig. Det første punktet i Nürnbergkodeksen er at frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig. Genèveerklæringen var også en reaksjon på disse uetiske eksperimentene, og understreket at legens forpliktelse til å ivareta pasientens helse og velferd er ufravikelig.

Innhold

Helsinkideklarasjonen gjelder både for forskning utført på mennesker, og på identifiserbart biologisk materiale fra og helsedata om mennesker. Deklarasjonen omfatter så vel forskning som inkluderer pasienter så vel som forskning på friske forskningsdeltakere.

Generelle prinsipper

I §5 står det at medisinske fremskritt forutsetter forskning på mennesker, samtidig som Genèveerklæringens prinsipp om at pasientens helse er legens fremste hensyn, gjengis i §3. Forskningsdeltakerens forrang fremfor forskningens interesser formuleres så i §8:

«Selv om formålet med medisinsk forskning er å gi ny kunnskap, kan dette aldri gå på bekostning av den enkelte forskningsdeltakers rettigheter og interesser.»

Dette prinsippet gjenfinner vi i helseforskningslovens §5 om forsvarlighet: «Hensynet til deltakernes velferd og integritet skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.»

Deklarasjonen stadfester at medisinsk forskning kun må utøves av personer som har den nødvendige faglige og etiske skolering, og er i stand til å sikre forskningsdeltakerens helse og velferd.

Et generelt prinsipp er også at medisinsk forskning skal unngå eller minimere mulig risiko for skade på forsøksdyr og miljø.

Nytte og risiko

Grunnprinsippet for avveining mellom vitenskapelig nytte og risikoen for skade og ulempe for forskningsdeltakeren, er at nytten må overstige den mulige risikoen, slik det er formulert i §16:

«Medisinsk forskning som involverer forskningsdeltakere kan bare finne sted om nytteverdien er større enn risikoen og belastningen for forskningsdeltakerne.»

Risikoen for deltakerne må minimeres og overvåkes, og forskningen må stoppes hvis risikoen overstiger nytten. Den forventede nytten av forskningen skal tilfalle gruppen deltakerne representerer.

Dette er særlig viktig ved forskning på sårbare grupper, som kun kan rekrutteres til forskning hvis forskningen ikke kan utføres på ikke-sårbare grupper. Eksempelvis kan en kun forske på barn hvis forskningen ikke kan utføres på voksne, og forskningen er til nytte for barn. På den andre siden er det viktig å inkludere sårbare grupper i forskning, slik at de ikke ekskluderes fra den nytte forskningsresultater som er tilpasset deres gruppe gir.

Deklarasjonen påpeker at alle pasienter som deltar i et klinisk forskningsprosjekt, inkludert en eventuell kontrollgruppe, må få den best mulige medisinske behandling en har, basert på det eksisterende kunnskapsgrunnlag, og ikke risikere alvorlig eller irreversibel skade ved å ikke få denne behandlingen.

Informert samtykke

Nürnbergkodeksen slår i §1 fast at: «Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig.»

Helsinkideklarasjonen viderefører prinsippet om frivillig samtykke, men kvalifiserer det for det første ved å legge stor vekt på at samtykket skal være informert, og for det andre ved å angi kriterier for legitim medisinsk forskning uten samtykke fra forskningsdeltakeren.

Deklarasjonen lister i §26 opp en rekke forhold som en forskningsdeltaker må informeres om for at dens samtykke skal være gyldig, inkludert forskningens formål, forventet nytte og risiko, og forskernes eventuelle interessekonflikter. Informasjonen skal være tilpasset deltakergruppen, og gjøre det mulig for den potensielle forskningsdeltakeren å danne seg et klart bilde av hva deltakelsen vil innebære, og gi sitt samtykke på grunnlag av det.

For å sikre at samtykket er frivillig, bør rekrutteringen ikke foretas under press, eller av personer som forskningsdeltakeren står i et avhengighetsforhold til, eksempelvis ens behandlende lege. Deltakeren må informeres om at en fritt kan velge å ikke delta, og at en når som helst kan trekke sitt samtykke tilbake, begge deler uten at det medfører negative reaksjoner.

Forskning uten informert samtykke fra deltakeren er aktuelt når deltakeren mangler samtykkekompetanse og altså ikke er i stand til å gi et slikt samtykke, enten permanent eller midlertidig. Forskeren skal da som hovedregel innhente et stedfortredende informert samtykke fra forskningsdeltakerens nærmeste pårørende eller rettslig autoriserte representant. Personer uten samtykkekompetanse har fremdeles nektelseskompetanse, og skal ikke tvinges til å delta i forskning.

Forskning på personer uten samtykkekompetanse kan ikke medføre mer enn minimal risiko og belastning for forskningsdeltakeren, og må oppfylle kravene til forskning på sårbare grupper.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg