R-faktorer, gener (arveanlegg) som gjør bakterier motstandsdyktige mot antibiotika og andre giftstoffer, og som kan overføres mellom bakterier innbyrdes. Disse genene inngår ikke i bakteriekromosomet, men finnes i såkalte plasmider, som ligger fritt i cytoplasmaet. Man kjenner en rekke typer av plasmider og finner stadig flere, men i medisinen er det først og fremst R-plasmidene, som er bærere av resistensgener, som har interesse. Andre plasmider overføres passivt med virus som angriper bakterier (se bakteriofag). R-plasmidene representerer et meget alvorlig medisinsk problem. Da forekomsten av dem ble påvist i 1959, var de sjeldne, og i de første årene etterpå var det sjeldent å finne R-plasmider med mer enn to resistensanlegg. Siden har de spredd seg betydelig i bakterieverdenen, og man kan nå finne bakterier som på grunn av sine plasmidenzymer er upåvirkelige ikke bare av en rekke antibiotika og sulfonamider, men også av bakteriedrepende forbindelser av kvikksølv og andre tungmetaller. Denne meget farlige utviklingen må tilskrives den omfattende og til dels ukritiske bruken av antibiotika i medisinen og landbruket, som i høy grad har befordret utbredelsen av bakteriestammer med R-faktorer.