Likevektskonsentrasjon, eng. steady state concentration, konsentrasjonen av et legemiddel i blodet når det har innstilt seg likevekt mellom tilførsel og eliminasjon. Likevekt betyr at mengden legemiddel som kroppen tar opp per tidsenhet, er lik mengden eliminert (metabolisert eller utskilt) per tidsenhet. Ved behandling med legemidler tilstrebes en dosering som gir en likevektskonsentrasjon som holder seg innenfor et ønsket terapeutisk konsentrasjonsområde.