Universitetssykehus er et sykehus som er knyttet til et universitet gjennom medvirkning i undervisning av medisinstudenter og klinisk forskning. Tradisjonelt har disse oppgavene vært lagt til de største sykehusene i universitetsbyene. Men de senere årene har man sett en utvikling i retning av at også andre sykehus og helsetjenesteenheter deltar i slik undervisning, så begrepet er derfor ikke entydig.