Sykehus

Sykehus. Ullevål Sykehus (1885) var planlagt etter det såkalte paviljongprinsipp. I tråd med den gamle lære om miasmer ble sykehuset bygd som små, godt ventilerte bygninger, atskilt fra hverandre og fra omverdenen med beplantninger, slik at smitteførende luft ikke skulle få sykdommer til å spre seg.

Av /KF-arkiv ※.
sykehus

Nyere sykehus, spesielt i storbyene, bygges ofte som store blokkkomplekser. Bildet viser Haukeland sykehus i Bergen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Sykehus er en helseinstitusjon som er godkjent for innleggelse, undersøkelse og behandling av pasienter og fødende kvinner som trenger spesialisert helsetjeneste. Til sykehusene hører sengeavdelinger, poliklinikker og laboratorier. Tradisjonelt har man skjelnet mellom somatiske sykehus, som hovedsakelig behandler kroppens sykdommer, og psykiatriske sykehus, som behandler psykiske lidelser. Dette skillet er av mindre betydning nå i og med at psykiatriske avdelinger ofte inngår som en del av det totale sykehustilbudet.

Faktaboks

Også kjent som

sjukehus

Lovregulering

Sykehusdriften er blant annet regulert gjennom spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven. Etter spesialisthelsetjenesteloven skal sykehusene også medvirke ved forskning og ivareta opplæring av helsepersonell, pasienter og pårørende.

Sikkerhet og kvalitet i henhold til lovgivningen skal ivaretas gjennom et internkontrollsystem.

Eierskap

De fleste sykehus i Norge, både somatiske og psykiatriske, er siden 2002 eiet og drevet av et av landets helseforetak. Fra cirka 1970 og fram til statens overtakelse i 2002 ble de fleste sykehusene i Norge eiet og drevet av fylkeskommunene.

I Norge er de fleste sykehus eid av staten gjennom et regionalt helseforetak og underliggende helseforetak. Noen få private sykehus finnes, de fleste med driftsavtaler med staten innenfor sine spesialområder. Norge er på dette området ikke typisk for resten av verden, der mange sykehus er drevet privat med tanke på fortjeneste eller av ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner.

Sykehuseier står relativt fritt når det gjelder den indre organiseringen av sykehuset, for eksempel hvordan inndelingen skal være når det gjelder klinikker, avdelinger, sykeposter og poliklinikker. Sykehuseier har også stor frihet når det gjelder ledelsesstruktur. Lovgivningen fastslår at det skal være en ansvarlig leder på hvert nivå, men det stilles ikke eksplisitte faglige krav til denne.

Oppbygning og administrasjon

Kjerneaktivitetene i et sykehus består av funksjoner knyttet til undersøkelse og behandling av pasienter. Sykepleiere, leger, fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer, psykologer og annet helsepersonell har opp gjennom fått utforme sine yrkesroller. Deres roller er i liten grad formelt definert gjennom lovgivningen eller andre styrende dokumenter. Sykehusets organisering skjer derfor dels ut fra tradisjon, og dels ut fra de behov som finnes på det enkelte sted. I og med at sykehusene varierer i størrelse og oppgaver, vil man derfor i dag finne et utall av organisasjonsformer for sykehus.

Lovgivningen stiller som krav at det skal være en ansvarlig leder på hvert nivå i sykehuset, men det stilles ingen spesifikke faglige krav til denne funksjonen. Et unntak her finnes innenfor psykiatrien der lovgivningen stiller spesifikke krav til hvem som kan være faglig ansvarlig for tiltak overfor den enkelte pasient. Loven bestemmer også at en hver pasient både i somatiske og psykiatriske sykehus skal ha sin pasientansvarlige lege. Ut over dette kan sykehuset stor sett organiseres som det finnes hensiktsmessig, men dog slik at kravet om faglig forsvarlig virksomhet ivaretas overfor den enkelte pasient.

Sykehusene har en omfattende og komplisert infrastruktur, både når det gjelder logistikk og teknikk. Dette krever omfattende systemer for planlegging, vedlikehold og egenkontroll av virksomheten. I tillegg til tradisjonelt helsepersonell består derfor bemanningen ved et sykehus i dag av en rekke arbeidstakere med utdanning utenfor helsetjenesten, for eksempel ingeniører og økonomer.

En del aktiviteter som sykehusene tidligere selv stod for, som drift av kjøkken og vaskeri, er nå mange steder lagt ut på kontrakt til andre, uavhengige virksomheter.

Det er i dag vanskelig å angi noe eksakt tall over sykehus i Norge. Dette skyldes at en rekke helseforetak driver sykehusaktiviteter på flere steder, og det som har navnet av et sykehus ofte bare er en del av en større organisatorisk enhet. I 2006 finnes det nær 30 helseforetak med drift av sykehusenheter av større eller mindre omfang på nær 80 steder.

De lovkravene som omhandler sykehusdrift i Norge er i det vesentlige like enten det gjelder offentlige eller private sykehus. Tilsyn med all sykehusvirksomhet i Norge utføres av Statens helsetilsyn, i tillegg til at andre tilsynsetater som Arbeidstilsynet og Mattilsynet fører tilsyn innenfor sine forvaltningsområdene.

Inntil 2002 var det fylkeskommunene som hadde vært ansvarlige for største delen av sykehusdriften i Norge de siste 30 årene. De somatiske sykehusene ble da drevet med hjemmel i lov om sykehus m.m. av 19. juni 1969 med senere endringer. De psykiatriske institusjoners drift og virksomhet var i tillegg også hjemlet i lov om psykisk helsevern av 28. april 1961. Ved Stortingsmelding nr. 9 (1974–75) ble grunnlaget lagt for en regionalisering av spesialisthelsetjenesten. Det regionale samarbeidet mellom fylkeskommunene skjøt først fart frem mot 2000, og endte opp med etableringen av de regionale helseforetakene i 2002.

Det har etter hvert blitt en sterk økning i poliklinisk virksomhet i sykehus, likeledes i ambulant virksomhet der helsepersonell reiser ut fra sykehuset for å yte bistand og behandle pasienter ved andre institusjoner eller i helsetjeneste utenfor institusjon. Denne tendensen kommer tydelig frem gjennom driftsstatistikkene. Antallet polikliniske konsultasjoner økte med over 25 prosent i en tiårsperiode frem til 2003. I samme tidsrommet var økningen i tallet på inneliggende pasienter per år tilsvarende. Dette forholdet skyldes ikke minst at den gjennomsnittlige liggetiden i sykehus er blitt betydelig redusert i samme tidsrom. I 1990 var den 7,2 dager, i 2004 5,2. Antallet sengeplasser i somatiske sykehus var i 1980 over 22 000, i 2005 rundt 17 000. Sengetallet i psykiatriske sykehus var i 1980 rundt 10 000, i 2005 cirka 5500. Utviklingen i Norge er ganske lik den man har erfart i en rekke andre europeiske land.

Historikk

India

De eldste kjente sivile sykehus ble opprettet i India omkring år 500 fvt. Buddha skapte med sin lære om de gode gjerningers betydning et nytt religiøst element som førte til at flere indiske konger grunnla sykehus både for mennesker og dyr.

Romertiden

I vesten er Romerrikets garnisonssykehus for militære de eldste kjente institusjoner som kunne fortjene navnet sykehus. Sivile sykehus ble sannsynligvis først opprettet av biskop Basilius (år 329–379 evt.) i det østromerske rike. Fra den spede begynnelse spredte sykehusene seg utover hele Europa, og flere av dem ble etter hvert godt utbygd og spesialisert. Hos araberne stod sykehusvesenet høyt, og på 1100-tallet hadde alle byer i den arabiske verden sykehus betjent av leger og kontrollert av kalifen. I Bagdad skal det ha vært 60 sykehus, alle med både sengeavdelinger og poliklinikker.

I Det vestromerske rike og i middelalderens Vest-Europa nådde sykehusvesenet aldri dette nivået. Ved klostre og kirker, og senere også i byene, ble det opprettet hospitser for veifarende og for fattige, for foreldreløse barn, gamle og syke. En del hospitser utviklet seg etter hvert til sykehus. Helt til reformasjonen (1517) var det sjelden knyttet leger til sykehusene, som fungerte vesentlig som pleieanstalter. Overføring av smitte skjedde hyppig, og dødeligheten var høy.

Fremvekst av sykepleiefaget

Sykehusenes historie er nært knyttet til utviklingen av sykepleie som fag. I middelalderens hospitser og sykehus ble sykepleien gitt av munker, nonner og legbrødre. Mot slutten av middelalderen gikk mye av sykepleien over til mannlige og kvinnelige geistlige ordener. Under Krimkrigen (1853-1856) organiserte Florence Nightingale (1820-1910) sykehus på krigsskueplassen, og åpnet etter sin hjemkomst den første sykepleierskole i London.

Norge

I Norge fikk vi den første sykepleierskole da Diakonissehuset ble åpnet i 1868. Før den tid var all sykepleie blitt utført av såkalte gangkoner, og på militærsykehusene av mannlige sykevoktere. Det eldste kjente sykehus i Norge er Trondhjems Hospital, som ble opprettet i forbindelse med katedralen og Olavs-kulten for mer enn 700 år siden. Rikshospitalet ble opprettet i 1826.

Den moderne utvikling av somatiske sykehus begynte på 1800-tallet og skjøt fart etter mikrobiologenes erkjennelse av bakterier som smittestoff. Neste utbyggingsperiode kom da anestesimidlene ble oppfunnet, og man kunne operere pasienter i narkose. I 1920-årene lærte man å bekjempe hospitalsinfeksjoner ved gjennomført hygiene og renslighet, og begynte i stigende grad å bygge sykehus etter blokksystemet i stedet for paviljonger. I tillegg til dette har det etter hvert skjedd en stadig økende spesialisering.

Mange norske sykehus ble etablert i tiden 1900–1940. Et interessant fenomen ved sykehusutbyggingen i Norge i mellomkrigstiden, er at det ved tildeling av vassdrags- og industrikonsesjoner med hjemmel i konsesjonslovene ble forutsatt at helsetjenesten på stedet skulle bygges ut. Etableringen av sykehusene i Sauda og Rjukan er eksempler på dette.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg