Proteasehemmere, generell betegnelse på hemmere av enzymer som nedbryter proteiner (proteaser). Betegnelsen benyttes i farmakologien vanligst om midler som hemmer enzymet hiv-protease og derved produksjon av nye hiv-viruspartikler. I 2007 brukes 7 forskjellige i Norge: (fos)amprenavir, saquinavir, lopinavir, ritonavir, atazanavir, nelfinavir, indinavir. Inngår vanligvis i kombinasjon med to andre hiv-medisiner med annet angrepspunkt for å forhindre resistensutvikling.