Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever. Psykisk helsevern omfatter tjenester både over for barn og unge, voksne og eldre, og består av tjenester gitt ved frivillighet og i særskilte tilfeller ved tvang.Inntil ny psykisk helsevernlov trådte i kraft i 2001 ble begrepet ofte benyttet om samfunnets samlede tiltak overfor personer med psykiske lidelser. Hele artikkelen