Adenosin, forbindelse av adenin og sukkerarten ribose. Stoffet spiller en sentral rolle i energitransporten i forbindelse med de kjemiske prosessene i alt levende vev. Denne funksjonen skyldes stoffets evne til å forbinde seg med ett, to eller tre molekyler fosforsyre. Dermed dannes forbindelsene adenosinmonofosfat (AMP), adenosindifosfat (ADP) og adenosintrifosfat (ATP). Til oppbyggingen av disse forbindelsene, særlig de to siste, brukes store mengder energi. Denne skaffer de levende cellene til veie ved nedbrytning av næringsstoffer (oksidasjon). Den energien som på denne måten blir bundet i ADP og ATP, kan cellene frigjøre igjen ved hjelp av enzymer. Energien kan så brukes til energikrevende prosesser som oppbygging av proteiner, transport av stoffer gjennom membraner, muskelsammentrekninger, nerveledning, celledeling osv.